Zeszyt 2. rocznika XCIV

 • E. RUDNICKA: O kontekście historycznym oraz recepcji w polskiej metaleksykografii przedwojennego słownika języka polskiego pod redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego
  Artykuł dotyczy historycznego kontekstu powstawania i publikowania przez znaną i renomowaną warszawską spółkę Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski przedwojennego słownika, którego redaktorem był Tadeusz Lehr-Spławiński. Zanalizowano i skomentowano stan badań na temat słownika. Poddano refleksji utarte przekonanie, jakoby przyczyną nieukończenia dzieła i zaprzepaszczenia całej pracy był wybuch wojny. Ponadto omówiono rozbieżności co do funkcjonowania słownika pod różnymi tytułami oraz niespójność danych dotyczących jego zakresu materiałowego, wyjaniając je okolicznościami związanymi z opracowywaniem i wydawaniem leksykonu.
 • A. PRZEPIÓRKOWSKI, A. PATEJUK: Koordynacja leksykalno-semantyczna w systemie współczesnej polszczyzny (na materiale Narodowego Korpusu Języka Polskiego)
 • M. CZEREPOWICKA: SEJF – Słownik elektroniczny jednostek frazeologicznych
  Celem artykułu jest przedstawienie sposobu opisu jednostek w Słowniku elektronicznym jednostek frazeologicznych (SEJF). Przez jednostkę frazeologiczną autorka rozumie połączenie spełniające jeden z następujących warunków: znaczenie jednostki nie wynika z sumy znaczeń jej składników lub przynajmniej jeden ze składników występuje w ścile określonej dystrybucji. Stąd w słowniku znajdują się zarówno wyrażenia adwokat diabła, biały kruk, jak i po trochu, po omacku, fiksum dyrdum. W dalszej części autorka omawia poszczególne etapy opisu gramatycznego połączeń, związek SEJF-u z Narodowym Korpusem Języka Polskiego. Następnie wskazuje i dyskutuje wybrane problemy leksykograficzne i gramatyczne związane z opisem polskich frazeologizmów.
 • M. KLAPPER: Leksyka żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie jako najmłodsza warstwa polskiego profesjolektu żołnierskiego
  Artykuł prezentuje najmłodszą warstwę polskiego profesjolektu żołnierskiego powstałą i używaną w środowisku żołnierzy uczestniczących w misji wojskowej w Afganistanie. Na podstawie bloga i książki Marcina Ogdowskiego udało się zgromadzić około 120 slangowych wyrazów i frazeologizmów. Są to m.in. nazwy osób, miejsc, broni, pojazdów, żywności, czynności i procedur oraz zachowań i stanów psychicznych.
 • A. CZYŻYK-CYZIO: Mechanizmy autoreklamy w propagandzie wyborczej PO i PiS-u (na przykładzie kampanii wyborczej do parlamentu w 2007 roku)
  Autoreklama, pozwalająca partiom politycznym zaprezentować się jako ugrupowania ludzi odpowiedzialnych, doświadczonych i ambitnych, odgrywa w propagandzie przedwyborczej kluczową rolę. W kampanii wyborczej do parlamentu w 2007 roku, by zaskarbić sobie sympatię wyborców, politycy głównych ugrupowań – PO i PiS-u – wykorzystywali zarówno jawne, jak i ukryte sposoby autoprezentacji. W pierwszej grupie znalazły się m.in. formy czasownika w pierwszej osobie liczby mnogiej, w drugiej – zabiegi ingracjacyjne i środki językowe takie jak metafory i presupozycje. Podstawowym zadaniem artykułu jest wykazanie, że PO i PiS w przedwyborczej autoprezentacji wykorzystują te same mechanizmy (głównie manipulacyjne) werbalnego oddziaływania na wyborców, choć sposób wypowiedzi polityków należących do tych ugrupowań, ich poglądy czy partyjne programy znacznie się różnią.
 • B. DUNAJ: Jaka składnia w szkole?
 • P. ŻMIGRODZKI: Profesor Andrzej Bańkowski (5 I 1931–28 I 2014)

RECENZJE

 • Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554–1625, przez K. WILCZEWSKĄ
 • H. SYNOWIEC, Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej. Wybór zagadnień, przez J. MIODKA
 • H. GADOMSKI, M. GRZYB, T. GREC, Słownik wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich, przez J. WRONICZ

KRONIKA

 • I. RUTKOWSKA, A. SIERADZKA-MRUK: Sprawozdanie z konferencji naukowej Język homilii i kazań po 1989 roku
 • S. IGLEWSKA: Konferencja naukowa z cyklu Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie pt. Architektura miasta w języku i kulturze, Bydgoszcz, 25–27 września 2013
 • M. RAK: Gwara i tekst, Kraków, 27–28 września 2013 P. Ż.: Medal Zasłużony dla Polszczyzny w ręce prof. Jana Miodka
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2013 roku (skrót)
 • Komunikat Zarządu Głównego

Nowości wydawnicze i książki nadesłane